Một số hình ảnh của học viên và diễn giả Phạm Ngọc Anh tại khóa học “Trường kinh doanh Đột Phá” được diễn từ ngày 14-18/11/2018.