Dear anh,
 
KD HCM gửi anh danh sách checkin BHDC tháng 12, tổng học viên: 73 học viên.
 
BHDC: 33 học viên
BNV: 38 học viên 
Học thay: 2 học viên
 
Trong đó: 
 
Đã học WU: 61 học viên
Chưa học: 12 học viên.
Trân trọng,